Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Verkoper: Wesleysdeco.nl
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten (gordijnen) of het verrichten van werkzaamheden (gordijnen maken).
Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Verkoper gesloten overeenkomsten.
Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen:
Alle offertes (gordijnen maken) en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte (gordijnen maken) een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte (gordijnen maken) of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Verkoper kan niet aan zijn offertes (gordijnen maken) of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes (gordijnen maken) gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten:
De prijzen van alle producten (inclusief gordijnen maken) die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
Wij verkopen geen stoffen gordijnen, decoratiestoffen, meubelstoffen, kinderstoffen, verduisterende stoffen onder de 100 centimeter breedte/hoogte op volle lengte, dit word als staal behandeld.
Bij levering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen kosten in rekening gebracht.
De prijzen van goederen die in deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Voor het verzendklaar maken, controleren en transporteren betaald u een bijdrage afhankelijk van de prijs van het bestelde artikel. Bij uitzonderingsgevallen boven 30  kg moeten wij een hoger bedrag in rekening brengen. Het betreffende bedrag wordt dan aan u medegedeeld. Voor verzending worden alle producten met zorg ingepakt en nagekeken op productiefouten en schade.

Artikel 5. Patronen van op maat gemaakte gordijnen van bedrukte stoffen:
Doordat de patronen van bedrukte stoffen in de breedte niet volledig zijn is het niet mogelijk om de patronen door te laten lopen. De aanzet van de nieuwe baan zal zo goed als het mogelijk is achterin de plooi worden aangezet. Daar de gordijnen geplooid worden zal dit niet opvallen.
De patronen worden wel in de hoogte gelijk gemaakt.

Artikel 6. Betaling en garantie op maat gemaakte gordijnen:
Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling volledig te geschieden per IDEAL. Zodra het bedrag bij Wesleys deco & interieur stoffen is ontvangen gaan wij over tot levering. 

Garantie en klachten: Natuurlijke werking van de gebruikte stoffen, zoals krimp en verkleuring en structuurverschillen bij natuurlijke materialen vallen niet onder de garantie bepaling. Proefstalen zijn een indicatie van weeftechniek en kleur deze kunnen afwijken van de te leveren stof of gordijnen ( natuurlijke materialen of speciaal bestelde orders ). Echter voor verzending worden alle producten met zorg ingepakt en nagekeken op productiefouten en schade..
Weeffouten welke na levering geconstateerd worden vergoed en herstelt evenals de retourskosten. Hoogteverschillen in op maat gemaakte gordijnen dienen binnen een marge van 2 cm te zijn ( volgens algemene richtlijn woontextiel is dit 3cm), uitgesloten is de werking van natuurlijke materialen ( uitzakken katoen, linnen ), is het hoogteverschil groter dan 2 cm dan kan het gordijn kosten loos geretourneerd worden. De hoogte zal dan opnieuw op maat gemaakt worden. Wanneer dit niet mogelijk is zal een nieuw gordijn op maat worden gemaakt. Wesleys deco hanteert strenge regels aangaande de oorsprong en de fabricage van de gordijnen en kent hierdoor een verder gaande service dan gewoonlijk in de branche.

Artikel 7. Levering:
Levering vindt alleen plaats op fysieke adressen. Wesleys deco & interieur stoffen levert derhalve haar producten niet uit op een postbus.
De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding of annulering.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt ( zoals de langere levertijd van stoffen), of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Verkoper moverende redenen te weigeren.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens
Kopers zijn verplicht Wesleys deco & interieur stoffen van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Wesleys deco & interieur stoffen geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst opgegeven adres, en is Wesleys deco & interieur stoffen niet aansprakelijk indien de bestelling niet op het goede adres wordt bezorgd.

Artikel 8. Herroeping alleen stof bestelling:
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst aan Verkoper te retourneren, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gesneden. Maatwerk valt buiten dit recht te noemen: versneden stoffen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking, zijnde een volle rol ) onbeschadigd  en ongebruikt is. Voorts zijn de kosten voor het retour sturen van het geleverde voor rekening van de koper. Ook aan Verkoper doorberekende kosten, als gevolg van door afnemer gedane internetbetalingen die samen hangen met het geretourneerde product(en), zijn voor rekening van afnemer.
Na het ontvangen van het geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door de koper te kiezen rekeningnummer. Indien is betaald via iDEAL dan zal het tegoed via Multisafepay ( betalingsprovider iDEAL ) worden teruggestort.
Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan Verkoper te worden medegedeeld.
De koper verplicht zich aan de retoursvoorwaarden te voldoen zoals deze door Verkoper wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald.
Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan is verkoper nimmer aansprakelijk.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud:
Eigendom van producten (gordijnen, gordijnen maken service) gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Verkoper is verschuldigd volledig heeft voldaan.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 11. Communicatie:
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie en tussen koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 12. Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 13. Conformiteit:
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Verkoper daarvan binnen 1 kalenderweek schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Met uitzondering van producten die op  bestelling zijn gesneden.  Maatwerk valt buiten dit recht te noemen: versneden stoffen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product  (in originele verpakking, zijnde een volle rol ) onbeschadigd  en ongebruikt is.

Artikel 14 Afname, transport, lossing:
Verkoper heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer het zaken zelf (doet) afhalen bij Wesleys deco & interieur stoffen. Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan koper te leveren zaken bij Verkoper gereed staan ter afname en Verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper, binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.
Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Verkoper geschiedt, is koper verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.
Niet-nakoming door koper van een verplichting genoemd in een van de vorige twee leden geeft Verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan koper in rekening te brengen zonder dat koper het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

Artikel 15. Toepasselijk recht:
Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde.